39) گریپرها

گریپرها نوع خاصی از عملگرهای پنوماتیک هستند که از قدرت هوای فشرده برای تولید حرکت موازی یا زاویه‌ای دو فک روبروی هم استفاده می‌کنند. این نوع عملگرها خود به دو…
ادامه مطلب
فهرست